Het convenant ‘Versterking Samenspraak Leerlingen’ heeft als doel om leerlingparticipatie binnen scholen te faciliteren en stimuleren.

Leerlingenraad en participatie

De afspraken die in het convenant staan, moeten het voor leerlingen makkelijker maken om zich te organiseren, bijvoorbeeld in een leerlingenraad, of anderszins, met het oogmerk dat zij zich onderling en richting de schoolleiding gevraagd of ongevraagd kunnen uitspreken, adviseren en aanbevelingen kunnen doen over het leef- en onderwijsklimaat op school en de invulling en toepassing van hun rechten en plichten.

Elke school voor voortgezet onderwijs moet een leerlingenraad hebben die ten minste uit drie leerlingen bestaat. De schoolleiding moet die raad informeren over zaken die hen aangaan, en hen faciliteren. De leden van zo’n leerlingenraad hebben er recht op af en toe een workshop of cursus te volgen die hen helpt bij hun taak.

Onder een leerlingenraad wordt verstaan:

‘Een raad bestaande uit leerlingen aangewezen dan wel gekozen uit de leerlingen van de school of een daarmee te vergelijken orgaan als onder andere een klankbordgroep, leerlingenportaal, leerlingenparlement of groep van klassenvertegenwoordigers.’

 


Lees en/of download hier het convenant (PDF)

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity