Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen,
eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het
speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 2015 voert DUO Onderwijsonderzoek & Advies jaarlijks een monitor uit naar de ervaringen in het onderwijsveld met passend onderwijs.

In juni 2015 is een monitor uitgevoerd naar de ervaringen van leerkrachten en directeuren in het
basis- en voortgezet onderwijs. In juni 2016 is eveneens een monitor verricht met als onderzoeksgroep leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. In september 2017 is een monitor verricht met als onderzoekgroep leerkrachten in het basisonderwijs.

In september/oktober 2018 heeft DUO wederom een monitor naar de ervaringen met passend onderwijs verricht, nu onder leerkrachten in het basisonderwijs. In deze rapportage beschrijven zij de resultaten van deze monitor en waar mogelijk en relevant wordt teruggeblikt door de resultaten te
vergelijken met 2017, 2016 en 2015.

ONDERZOEKSDOELSTELLING

De doelstelling van de monitor passend onderwijs luidt:

 

Het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van leerkrachten in het basisonderwijs met passend onderwijs.

We hebben de leerkrachten een aantal vragen voorgelegd over de volgende vier hoofdthema’s:

  1. Hoe staan leerkrachten tegenover passend onderwijs?
  2. Wat zijn de gevolgen van de invoering van passend onderwijs: voor de leerlingen en voor de
    leerkrachten?
  3. Hoe tevreden zijn leerkrachten over de uitvoering van passend onderwijs op hun school?
  4. Welk oordeel hebben leerkrachten over verschillende voorgelegde ideeën om van passend onderwijs een succes te maken en welke ideeën hebben zij zelf nog?

De monitor kan je hier downloaden

 

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity