Bezinning op het stelsel in ’t licht van maatschappelijke ontwikkelingen

De Onderwijsraad concludeerde twee jaar geleden dat er te weinig stelseldiscussie plaats vindt in Nederland. De Raad vond dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. Ze kwam in februari 2019 met een advies. Onderwijscommunity brengt deze uitnodiging tot bezinning nog eens onder de aandacht.

4 ontwikkelingen met grote impact

De raad heeft zichzelf de vraag gesteld: kan het onderwijs zijn maatschappelijke opdracht nu en in de toekomst waarmaken binnen de huidige organisatie van het onderwijsstelsel? Op de middellange termijn (2025/2030) spelen verschillende ontwikkelingen, met een grote impact op het onderwijs.

 1. Werk verandert ingrijpend als gevolg van technologisering.
 2. Er tekenen zich steeds scherpere scheidslijnen af in de maatschappij.
 3. De behoefte aan permanente educatie neemt toe.
 4. De vraag naar meer gepersonaliseerd onderwijs neemt toe.

Differentiatie nu draagt bij aan segregatie

De raad constateert een gebrek aan een integrale kijk op het geheel. Beleid vindt doorgaans plaats op sectorniveau. Ze ziet drie knelpunten ontstaan. Waarvan er twee samen hangen met de verregaande differentiatie in het onderwijsstelsel.

 1. De differentiatie versterkt de tendens van sociale segmentering. De mogelijkheden voor het onderwijs om bij te dragen aan sociale samenhang verkleinen door de huidige differentiatie.
 2. Toegankelijkheid van en doorstroom binnen het onderwijs staan onder druk. Dit versterkt de tendens van tweedeling langs economische en of etnische grens.
 3. Een grotere behoefte aan scholing en vorming gedurende de gehele levensloop. Daar in voorziet het stelsel niet.

Vijf vertrekpunten voor aanpassingen

Om richting te geven aan de gedachtevorming en discussie over noodzakelijke herzieningen, heeft de raad vijf ‘vertrekpunten’ voor aanpassingen aan het onderwijsstelsel geformuleerd:

 1. verminder differentiatie waar nuttig en mogelijk;
 2. verbind schoolsoorten en opleidingen;
 3. stimuleer beroepsgericht onderwijs op het havo en vwo;
 4. verminder en verbeter selectie;
 5. geef permanente educatie een structurele plek in het onderwijsstelsel.

 


lees meer

Het advies van de onderwijsraad; doorgeschoten differentiatie in het onderwijs; de stand van educatief Nederland 2019

Op Scienceguide verscheen voorafgaand aan de eigenlijke publicatie een goede publiekssamenvatting van de stand van educatief Nederland 2018;

e stand van educatief Nederland 2019′

Posted by Redactie Onderwijscommunity