Risico en dreigingsbeeld in kaart

Hogescholen en universiteiten hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Een breed scala aan risico’s en dreigingen is in kaart gebracht. In opdracht van en in samenwerking met het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (Platform IV-HO) heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) een rapport opgesteld. Het resultaat is het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021. Dit rapport geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten en is ook voor andere (onderwijs)organisaties interessant.

Waarin schuilen de grootste dreigingen?

Hogescholen en universiteiten hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen nog steeds de grootste risico’s. Digitale risico’s zijn onverminderd groot en zijn misschien zelfs groter geworden vanwege de toenemende digitalisering. Corona heeft dit verder versterkt. Ook de hack bij Universiteit Maastricht eind 2019 staat bij veel instellingen nog helder op het netvlies.

Integrale veiligheid – een dialoog

Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. De sector kan op basis van de inzichten uit het rapport samen de prioritaire risico’s voor de komende periode benoemen. Op basis daarvan kan de sector gezamenlijke scenario’s ontwikkelen.

Een onderwijsinstelling zou in staat moeten zijn onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Hoe verhouden de uitkomsten van het Risico- en Dreigingsbeeld op sectorniveau zich tot de risico’s en dreigingen binnen onze onderwijsinstelling?
  • Hoe is onze organisatie voorbereid op de geïdentificeerde risico’s en dreigingen?
  • Welke risico’s accepteren we, welke niet en welke prioriteiten stellen we?
  • Waar zitten nog kwetsbaarheden en wat betekent dat voor onze aanpak?
  • En hoe sturen we op veiligheid?

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (Platform IV-HO)

Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021.

Posted by maudwalkowiak