Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

De enquête is ingevuld door bijna 3.000 leden van CNV Onderwijs die werken als schoolleider, leraar of als onderwijsondersteuner. Het merendeel van de deelnemers aan de enquête werkt in het po. Maar ook in het vo is het lerarentekort problematisch voor de prestaties van leerlingen.

Minder afstudeerders lerarenopleidingen, meer gedetacheerden

Sinds 2012 daalt het aantal afgestudeerden van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Steeds vaker moeten besturen en scholen grijpen naar noodoplossingen. Zo is duidelijk te zien dat, ondanks een afname van het percentage onbevoegd gegeven lessen, het hoogste percentage onbevoegd gegeven lessen zich voordoet in de tekortvakken. Dit betreft voor de vakken natuurkunde/ scheikunde 8,3% van het totaal aantal lessen per vak, voor wiskunde 8,0% en techniek 7,7%.

Daarnaast zien we dat de inzet van personeel via detacheringsbureaus de afgelopen jaren gestegen. In 2012 was de inzet 2,2% van het totale bedrag aan personele kosten, in 2017 was dit 3,7%. Dergelijke noodgrepen komen de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren.

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen de sector, politiek en samenleving.

* bron: VO-raad

Conclusies

een aantal conclusies:

  • Volgens bijna 90 procent van de deelnemende leraren krijgen leerlingen niet het onderwijs dat ze zouden moeten krijgen;
  • Het kennisniveau bij de kernvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen gaat achteruit, vindt ook ruim 90 procent;
  • Door de uitval van leraren, staan er steeds andere mensen voor de klas. Dit zorgt voor onrust, volgens bijna 85 procent van de respondenten;
  • Doordat klassenondersteuners vaak worden ingezet als invaller krijgen leerlingen te weinig individuele aandacht vindt ruim 70 procent.

Initiatieven

Het Ministerie van OCW heeft in samenwerking met Arbeidsmarktplatform PO en VOION de website aanpaklerarentekort.nl in het leven geroepen. Hierop is informatie te vinden voor alle partijen die samenwerken in de aanpak van het lerarentekort. Welke subsidies zijn er? En welke regionale samenwerkingsverbanden? Maar ook inspirerende praktijkverhalen over het terugdringen van het tekort.


Meer lezen en inspiratie:

Posted by Redactie Onderwijscommunity

One Comment

  1. […] is wel duidelijk: het lerarentekort houdt aan. Vooral in het primair- en voortgezet onderwijs. Het UWV publiceerde een lijst met al dan […]