In het huidige systeem is de deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs onvoldoende gegarandeerd, aldus de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in haar rapport ‘Een volwaardig schoolexamen‘.

Kwaliteit schoolexaminering

Op verzoek van de VO-raad onderzocht de commissie hoe het gesteld is met de kwaliteit van de schoolexaminering. De aanleiding vormde de problemen rondom de schoolexamens bij twee vmbo-scholen in Maastricht eerder dit jaar. De commissie heeft geen signalen gekregen van grootschalige onregelmatigheden op andere scholen, maar stelt dat áls er onregelmatigheden zijn, het huidige systeem van kwaliteitsborging ze onvoldoende aan het licht brengt en corrigeert. Het rapport is vandaag overhandigd aan Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.

Diverse kwetsbaarheden

De commissie heeft diverse kwetsbaarheden geconstateerd in de kwaliteitsborging van de schoolexamens. Mede door de sterke overheidssturing op de resultaten van het centraal examen, is het schoolexamen een ondergeschoven kindje geworden. De kwaliteitsborging is te veel een administratief proces waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het tijdig versturen van documenten naar de Onderwijsinspectie en de verkleining van het verschil in cijfers behaald op het schoolexamen en centraal eindexamen.

Toetsdeskundigheid docenten

Ook beschikken docenten en examensecretarissen niet vanzelfsprekend over de benodigde toetsdeskundigheid. De commissie stelt vast dat als er dingen misgaan, directeuren, schoolbesturen én inspectie te weinig corrigeren. De commissie doet vier aanbevelingen voor een betere kwaliteitsborging.

Aanbevelingen

  • Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie
  • Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen
  • Neem de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO
  • Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding

Lees verder op de website van de VO-raad waar je ook de onderzoeksrapporten van Oberon, ‘Kwaliteitsborging schoolexaminering voortgezet onderwijs’ en ‘Analyse examenreglementen en PTA’s voortgezet onderwijs’ kunt downloaden.

 

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity